Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct
Kommagetallen

honderd procent goed

Lees meer
Bestel direct

Spelen of spellen

In dit dit kleurrijke boek van 74 blz. leer je alles over de lange en korte klanken, de ergste fout in alle dictees.

Bij het afnemen van een PI dictee vallen de meeste kinderen uit op woorden met de korte klinker als kassa, hitte, bestemming en woorden met de lange klinker als apen en beloning. (kasa, hite, besteming, aapen, belooning)

Uit eigen ervaring en uit onderzoeken blijkt dat  20% van alle fouten wordt gemaakt in de verdubbeling van de medeklinker, zoals programa i.p.v. programma. Iets minder fouten worden gemaakt in de tegenhanger hiervan: belooning i.p.v. beloning.
We spreken hier dan over de zwakkere spellers in de groepen 5, 6, 7, 8 en zelfs nog in de brugklas.

Met "Spelen of spellen" willen we daar iets aan doen.
Dit prachtige, uitgebreide leer- en oefenboek bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt de eenvoudige woorden, het tweede gaat over de langere woorden. Een duidelijke uitleg en instructie, en maar liefst 109 oefeningen, 2 zinnendictees en 4 toetsen helpen de leerlingen zich deze stof eigen te maken.

Bovendien wordt aandacht geschonken aan zijdelingse problemen als woorden met
-ig  (prettig, stevig),
-ven en -ffen  
(boven,boffen),

-zen en -ssen  (bazen en bassen), maar dan juist in verband met de korte en lange klinkers.
Onregelmatige woorden komen eveneens  aan bod, zodat er een verdieping is van het probleem korte en lange klanken.
We gaan uit van klankgroepen in plaats van open en gesloten lettergrepen.

Dyslexie

Ook voor dyslectische kinderen is dit boek heel bruikbaar. Zij houden van regels en
structuur. Voor de zwakkere lezers en spellers zijn de grotere letters en het gebruik van kleuren aan te bevelen.

Bestel boek in webshop

Uitleg in het kort:

Verdeel een woord in klankgroepen.

Hoor ik aan het eind van de klankgroep een korte klank?
Dan schrijf ik de volgende letter dubbel

 ba kken   ta ssen  in kla ppen  ver ta kken  ge ma kke lijk   voet ba llen
 be kken     ze ggen  ver tre kken  be ze tten  ve lle tje  be ste mming 
 bo kken   tro mme len  op lo ssen  ka no nnen  be klo ppen  ver tro kken
 bu kken   ge lu kkig  uit dru kking   dru kke rij  ver du nnen  hoofd stu kken
 bi kken   ki kker tje  wi sse len  be gi nnen  kni kke ren  ont gi nnen

       

Hoor ik aan het eind van de klankgroep een lange klank?
Dan schrijf ik de volgende letter enkel

 ba ken  dra ven    ver ha len   ha gel slag     to ma ten   vul ka nen
 be ken    re gen   ver de len  re ge nen  ont le den  af de ling
 ko ken  vo gel   mo ge lijk  ver ho gen  pi lo ten  ver do ven
 mu ren  mi nu ten   bor du ren   stu de ren  mu zi kaal  su per markt

Maar let op:
De lange klinkers zijn aa  ee  oo  uu
Maar achteraan de klankgroep mag je maar één klinker schrijven.

Niet zo:  Ik gaa een brood koo pen.

Maar:     Ik ga een brood ko pen.

REGEL

     Hoor ik achteraan twee?
     Eén doet niet meer mee!

Hoor ik aan het eind van de klankgroep een tweetekenklank?
Dan schrijf ik de volgende letter enkel

ij    kij ken
ei  rei ken
ui  kui ken
ou  hou ten
au  pau ken
eu  keu ken
ie  zie ken
oe  koe ken

 Uitzonderingen

Aan het eind van een klankgroep, dus ook aan het eind van een woord staat altijd één klinker.
Maar bij de volgende woorden staan er twee.

thee  nee fee vee tree zee mee snee twee slee dictee idee toffee trofee dominee

Hee ren veen    Hoo ge veen    Vee re    goo che laar goo che len    goo chem    goo che merd   

Struikelwoorden

Wel een korte klinker, maar geen dubbele medeklinker daarachter.

Dat heeft vaak te maken met de klemtoon, die dan NIET op de korte klinker valt.

haviken perziken lobbesen lemmeten kapitein abonnee alarm balustrade macaroni.

 

Wil je dit uitgebreid oefenen?

Op papier: spelen of spellen
Digitaal en gratis: op www.meesterklaas.nl