Meten is
weten
meten is weten stapel
Lees meer
Bestel direct
Woord-
soorten
woordsoorten stapel2
Lees meer
Bestel direct
Hond
of kat?
hond of kat stapel
Lees meer
Bestel direct
Lees-
tekens
leestekens stapel
Lees meer
Bestel direct
Spelen
of spellen
spelenofspellen stapel
Lees meer
Bestel direct
Zacht of
zaagt
cht gt stapel
Lees meer
Bestel direct
Kleurig
ontleden
kleurigontleden stapel
Lees meer
Bestel direct
D of T?doft stapel
Lees meer
Bestel direct
Alle boeken
in 1 keer
alle boeken in 1 keer

Bestel direct
Spellingpakket

spellingpakket
Lees meer
Bestel direct
Spiekboekje

spiekboekje
Lees meer
Bestel direct
Tafels en deelsommen tafels omslag1
Lees meer
Bestel direct
Klokkijken

klokkijken omslag1
Lees meer
Bestel direct
Over het tiental

over het tiental omslag1
Lees meer
Bestel direct
Staartdeling

staartdeling omslag
Lees meer
Bestel direct
Breuken

breuken omslag

Lees meer
Bestel direct
Cijferen

cijferen omslag

Lees meer

Bestel direct
Honderd
procent goed

honderd procent goed

Lees meer

Bestel direct

Leer- en oefenboeken over spelling en rekenen door meester Klaas

D of T oefenen, spelling oefenen, zinsontleding oefenen, leestekens oefenen?
Meester Klaas: ik leg het eenvoudig uit.

Daarom zijn mijn boeken ook zo bruikbaar voor onze leerlingen.

D of T ? ik zit er niet (meer) mee! (8e druk)

Als je moeilijkheden hebt met de d of t in de volgende zinnen, dan is dit boek over de werkwoorden voor jou een aanrader. 
 
Ik wil niet dat je mijn fiets vernielt. Waarom heb je mijn fiets vernield?
Het mistte gisteren toen ik naar mijn werk ging. Ik miste gisteren de trein.
De fotograaf vergrootte de foto. Ik vind die vergrote foto leuk.
Jij wordt beroemd. Word jij beroemd?
Hij houdt van mij. Hij hield van mij.
Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er?
 
Alles over d of t, kofschip, werkwoordspelling, persoonsvorm, voltooid deelwoord enz.
Begrijpelijk, vol structuur, herkenning door kleurgebruik, ideaal voor kinderen met dyslexie.
(Voor een digitale versie zie www.meesterklaas.nl voor € 3,95 )

 Leestekens, geen punt!

Geschreven voor de leerlingen in de bovenbouw, echt nodig in deze digitale  tijd.
Alles over het gebruik van punt, komma, vraagteken, hoofdletter, dubbele punt, aanhalingstekens,enz.
Vanaf 2015 zijn er in de eindtoets van Cito 15 vragen over interpunctie.
En in de rubriek grammatica zijn opgaven over zinsvormen, zinsontleding (onderwerp, persoonsvorm, werkwoordelijk gezegde en lijdend voorwerp), benoeming van werkwoorden (waarbij het werkwoord, de infinitief, het voltooid deelwoord en tijd en getal van het werkwoord aan bod komen) en benoeming van woordbenoeming (zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoorden, lidwoorden, telwoorden en voorzetsels).

 Spelen of spellen (over de meest gemaakte fouten in alle dictees)

Meer dan 70 bladzijden oefenen met de lange en korte klanken: bomen en bommen. Geschreven n.a.v. foutenanalyses. Elke keer valt het op dat de meeste fouten worden gemaakt in de verdubbeling van de medeklinker.

Zacht of zaagt

Wanneer gebruik je cht of gt in woorden zoals vracht en vraagt?

K(l)eurig ontleden (3e druk)

Geschreven voor de leerlingen in de bovenbouw en het voortgezet onderwijs.
Het boek over zinsontleding is erg nodig, omdat je niet foutloos kunt schrijven zonder kennis van persoonsvorm, voltooid deelwoord, kofschip, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp enz. Dit geldt niet alleen voor de Nederlandse taal, maar ook voor Engels, Frans, Spaans e.d.

Honderd procent goed

Geschreven voor de leerlingen in de bovenbouw, als voorbereiding op de eindtoets basisonderwijs. Een combinatie van procenten met de bijbehorende kennis van breuken en verhoudingen.

Meten is weten (2e druk)

Geschreven voor de leerlingen in de bovenbouw, als voorbereiding op de eindtoets basisonderwijs. Dit behandelt het hele metrieke stelsel: gewicht, inhoud, lengte, oppervlakte, omtrek, enz. Een eenduidige manier van oplossen stelt de leerling snel in staat alle sommen over het metrieke stelsel te beheersen.

Woordsoorten (2e druk)

Geschikt voor de bovenbouw en voortgezet onderwijs. Als de leerling een zin kan ontleden, zowel redekundig als taalkundig, zal dat een enorme bijdrage leveren aan het foutloos schrijven van de werkwoordspelling. Denk hier bijvoorbeeld aan het herkennen van het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord.
Ook voor het vreemdetalenonderwijs kan het heel veel betekenen. Denk bijvoorbeeld aan het verschil tussen een bijvoeglijk naamwoord en het bijwoord in quick en quickly.

Nieuw zijn de pdf's van klokkijken, tafels, deelsommen, ook met rest, rekenen over het tiental, staartdeling, breuken, cijferen, procenten en een uitgebreid spellingpakket van ruim 500 bladzijden.

www.meesterklaas.nl (digitaal oefenen)

Er is ook nog een digitale website van meester Klaas. Ik werk samen met Paul Snijders aan digitale programma's over allerlei taal- en spellingsproblemen.

De werkwoordspelling: digitaal op je computer of een app voor Android.  Een bijzonder uitvoerige app. Er wordt begonnen met het belangrijkste: woordherkenning. Bij alles is eerst uitleg, daarna wordt er getraind, de stand wordt bijgehouden. Er zijn verschillende toetsen wat betreft moeilijkheid. En elke dag is er een andere quiz over de D's en de T's.
Je kunt dit gewoon oefenen op je computer, tablet, telefoon enz.

Nu ook klaar als Android app: Klik hier voor de Android app

Zinsontleding! - net zoals het programma van de werkwoordspelling zeer uitgebreid.

Spelling oefenen op de grootste spellingwebsite!

Dat kan op twee manieren: het spellingpakket op www.dtgeenprobleem als pdf of digitaal op www.meesterklaas.nl.

Alle spelling van de basisschool. Niet alleen maar woordjes natypen, maar zeer uitgebreid: instructie, regels, trucjes, woordenschat, zinnen, plaatjes, feedback,  laten voorlezen, leerlingvolgsysteem.

 

Ook apart vlak voor de CITO-toetsen nog even te oefenen spelling groep 5, spelling groep 6, spelling groep 7 en spelling groep 8. Dit kan zijn de leerstof per onderdeel of alles door elkaar.

Je kunt nu gratis woorden flitsen en dictees oefenen van alle taalmethoden oefenen. Alles is ingesproken: als woord én als zin.

Nu is er ook een gratis dicteetoets over alle categorieën met een uitgebreide foutenanalyse.

Neem alvast een kijkje op www.meesterklaas.nl.